Ընտրեք համապատասխան վճարումըՇրջակա միջավայրի նախարարություն
Սիրողական ձկնորսություն կամ որս կատարելու համար՝ անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձանցից Վճարել
Պետական եկամուտների կոմիտե
Ջրօգտագործման համար Վճարել
Օգտակար հանածոների արդյունահանման համար Վճարել
Ամրակայված աղբյուրներից օդային ավազան վնասակար նյութերի արտանետման համար Վճարել
Ջրային ավազան վնասակար նյութեր արտանետման համար Վճարել
Աղբյուսներում թափոնների տեղադրման համար Վճարել
Ֆիզիկական անձանց պատկանող` ՀՀ-ում գրանցված/հաշվառված/ավտոտրանսպորտային միջոցներից մթնոլորտային օդ վնասակար նյութերի արտանետման համար բնապահպանական հարկ Վճարել
Ֆիզիկական անձանց պատկանող` ՀՀ-ում գրանցված/հաշվառված/ ինքնագնաց մեքենաներից և մեխանիզմներից մթնոլորտային օդ վնասակար նյութերի արտանետման համար բնապահպանական հարկ Վճարել
Ֆիզիկական անձանց պատկանող` ՀՀ-ում գրանցված /հաշվառված/ լողամիջոցներից մթնոլորտային օդ վնասակար նյութերի արտանետման համար բնապհպանական հարկ Վճարել
Կազմակերպություններին պատկանող` ՀՀ-ում գրանցված/հաշվառված/ ավտոտրանսպորտային միջոցներից մթնոլորտային օդ վնասակար նյութերի արտանետման համար բնապահպանական հարկ Վճարել
Կազմակերպություններին պատկանող` ՀՀ-ում գրանցված/աշվառված/ ինքնագնաց մեքենաներից և մեխանիզմներից մթնոլորտային օդ վնասակար նյութերի արտանետման համար բնապահպանական հարկ Վճարել
Կազմակերպություններին պատկանող`Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված /հաշվառված/լողամիջոցներից մթնոլորտային օդ վնասակար նյութերի արտանետման համար բնապահպանական հարկ Վճարել
ՀՀ-ում իրացվող շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքների համար Վճարել
Բնօգտագործման վճար՝ կենսապաշարների օգտագործման համար Վճարել