Ընտրեք համապատասխան վճարումըԱռողջապահության նախարարություն
Դեղերի, դեղանյութերի, դեղաբուսական հումքի և հետազոտվող դեղագործական արտադրանքի ներմուծման կամ արտահանման հավաստագիր տալու համար Վճարել
Պատշաճ արտադրական գործունեության հավաստագիր տալու համար Վճարել
Պատշաճ բաշխման գործունեության հավաստագիր տալու համար Վճարել
Շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագիր ստանալու համար Վճարել
Բժշկական արտադրատեսակների ներմուծման (համապատասխանության) հավաստագիր տրամադրելու համար՝ Վճարել
Դեղերի և բժշկական արտադրատեսակների շրջանառության կարգավորման ոլորտում փորձաքննությունների, ԵԱՏՄ կարգով գրանցումը գործողության մեջ պահելու և փորձաքննություն չպահանջող փոփոխության մասին ծանուցումն ընդունելու համար պետական տուրքի դրույքաչափերը Վճարել
Պատշաճ լաբորատոր գործունեության հավաստագիր տալու համար Վճարել
Դեղերի, բժշկական արտադրատեսակների և բուժական մեթոդների գովազդի թույլտվություն տրամադրելու համար Վճարել
Դեղերի, դեղագործական արտադրանքի, բժշկական նշանակության առարկաների, բժշկական գործիքների, սարքերի և տեխնիկայի պետական գրանցման համար Վճարել
Արդարադատության նախարարություն
Սնանկության կառավարիչի հաշվառման համար Վճարել
Սնանկության կառավարիչի որակավորման ստուգման համար Վճարել
«Սնանկության մասին» օրենքով նախատոսված հատուկ համակարգչային ծրագրի միջոցով սպասարկման համար/յուրաքանչյուր տարվա համար/ Վճարել
Էկոնոմիկայի նախարարություն
Բույսերի սորտերի հետ կապված գործողությունների գծով՝արտոնագիր տալու համար Վճարել
Բույսերի սորտերի հետ կապված գործողությունների գծով՝արտոնագրի կրկնակը տալու համար Վճարել
Բույսերի սորտերի հետ կապված գործողությունների գծով՝բույսի սորտի հայտ ներկայացնելու համար Վճարել
Բույսերի սորտերի հետ կապված գործողությունների գծով՝բույսի սորտի նկարագրության հրապարակման համար` հինգ էջից ավելի յուրաքանչյուր էջի համար Վճարել
Բույսերի սորտերի հետ կապված գործողությունների գծով՝լիցենզիոն պայմանագրի գրանցման համար, եթե այն վերաբերում է մեկ արտոնագրի Վճարել
Բույսերի սորտերի հետ կապված գործողությունների գծով՝լիցենզիոն պայմանագրի գրանցման համար, եթե այն վերաբերում է մի քանի արտոնագրի (մեկից ավելի յուրաքանչյուրի համար) Վճարել
Բույսերի սորտերի հետ կապված գործողությունների գծով՝Կոնվենցիայով` առաջնություն խնդրարկելու համար Վճարել
ՀՀ ՆԳՆ ՃՈ
Տրանսպորտային միջոցի հաշվառման գործ ողության համար Վճարել
Որակավորման գործնական քննություն ընդունելու համար Վճարել
Տրանսպորտային միջոցների վերասարքավո րման թույտվության համար Վճարել
Ավտոմոբիլի հաշվառման համարանիշ(բացառությամբ տարանցիկ և ժամանակավոր համարանիշի) հատկացնելու համար Վճարել
Ավտոմոբիլի, մոտոտրանսպորտային միջոցի, տրիցիկլի, քվադրիցիկլի, կցորդի (կիսակցորդի) հաշվառման վկայագիր տալու համար Վճարել
Վարորդական վկայական ստանալու համար Վճարել
Տարանցիկ համարանիշ ստանալու համար Վճարել
Տրակտորային կցանքների պետական համարանիշեր վերականգնելու համար Վճարել
Տրակտորային կցանքների պետական համարանիշեր տալու համար Վճարել
Գյուղատնտեսական ինքնագնաց մեքենաները գրանցելու, վերագրանցելու, հաշվառումից հանելու, ինչպես նաև դրանց գրանցման տվյալների փոփոխության հետ կապված որևէ գործողություն կատարելու համար Վճարել
Տրանսպորտային միջոցների գրավի իրավունքի գրանցման համար Վճարել
Գյուղատնտեսական ինքնագնաց մեքենաների գրանցման և պետական համարանիշներ տալու համար Վճարել
Գյուղատնտեսական ինքնագնաց մեքենաների կորցրած պետական համարանիշը վերականգնելու համար Վճարել
Դիվանագիտական ներկայացուցչություններին, հյուպատոսական հիմնարկներին և միջազգային կազմակերպություններին պատկանող տրանսպորտային միջոցների համարանիշեր տալու համար Վճարել
Մոտոտրանսպորտային միջոցի, տրիցիկլի, քվադրիցիկլի, կցորդի (կիսակցորդի) հաշվառման համարանիշ հատկացնելու համար Վճարել
Գյուղատնտեսական ինքնագնաց մեքենաների վարման իրավունքի վկայական տալու համար Վճարել
Գյուղատնտեսական ինքնագնաց մեքենաների վարման իրավունքի վկայականի կրկնօրինակ տալու համար Վճարել
ՀՀ Սահմանադրական դատարան
Սահմանադրական դատարան դիմելու համար/պետական տուրք Վճարել
Շրջակա միջավայրի նախարարություն
Ջրօգտագործման թույլտվությունների տրամադրման համար պահանջվող ջրօգտագործման և ջրահեռացման, ինչպես նաև թույլատրելի սահմանային արտահոսքի նորմաների հաշվարկման գործունեություն Վճարել