Ընտրեք համապատասխան վճարումըԷկոնոմիկայի նախարարություն
Աշխարհագրական նշման կամ ծագման տեղանվան կամ երաշխավորված ավանդական արտադրանքի գրանցման հայտ ներկայացնելու համար Վճարել
Աշխարհագրական նշման կամ ծագման տեղանվան օգտագործման իրավունքի ժամկետը երկարաձգելու համար Վճարել
Աշխարհագրական նշման կամ ծագման տեղանվան օգտագործման իրավունքի հայտ ներկայացնելու համար Վճարել
Աշխարհագրական նշման կամ ծագման տեղանվան օգտագործման իրավունքի վկայագիր տալու համար Վճարել
Աշխարհագրական նշման կամ ծագման տեղանվան օգտագործման իրավունքի վկայագրի կրկնակ տալու համար Վճարել
Աշխարհագրական նշման, ծագման տեղանվան կամ երաշխավորված ավանդական արտադրանքի գրանցման դեմ առարկություն ներկայացնելու համար Վճարել
Աշխարհագրական նշման, ծագման տեղանվան կամ երաշխավորված ավանդական արտադրանքի հայտերի վերաբերյալ կայացված ցանկացած որոշման դեմ բողոքարկման խորհուրդ բողոք ներկայացնելու համար Վճարել
Աշխարհագրական նշման, ծագման տեղանվան կամ երաշխավորված ավանդական արտադրանքի հայտը հետ կանչելու համար Վճարել
Աշխարհագրական նշման, ծագման տեղանվան կամ երաշխավորված ավանդական արտադրանքի հայտի փաստաթղթերում փոփոխություն, լրացում կամ ճշգրտում կատարելու համար Վճարել
Աշխարհագրական նշման, ծագման տեղանվան կամ երաշխավորված ավանդական արտադրանքի փորձաքննություն անցկացնելու համար Վճարել
Աշխարհագրական նշումների, ծագման տեղանունների և երաշխավորված ավանդական արտադրանքների իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով փորձաքննության ընթացքում պետական լիազոր մարմնի հարցմանը համապատասխան լրացուցիչ փաստաթղթեր ներկայացնելու ժամկետի երկարաձգման համար Վճարել
Ապրանքային նշանը Հայաստանի Հանրապետությունում հանրահայտ ճանաչելու համար Վճարել
Ապրանքային նշանի գրանցման գործողության ժամկետը երկարաձգելու համար
Այլ գործողություններ
Վճարել
Ապրանքային նշանի գրանցման համար Վճարել
Ապրանքային նշանի գրանցման հայտ ներկայացնելու համար Վճարել
Ապրանքային նշանի գրանցումը զատելու համար Վճարել
Ապրանքային նշանի գրանցումը մերժելու կամ մասնակի գրանցման մասին կրկնական փորձաքննության որոշման հետ չհամաձայնելու դեպքում բողոքարկման խորհուրդ բողոք ներկայացնելու համար Վճարել
Ապրանքային նշանի հայտի զատման համար Վճարել
Ապրանքային նշանի հայտում փոփոխություն կատարելու համար Վճարել
Ապրանքային նշանի միջազգային գրանցման կամ տարածքային ընդարձակման հայտ ներկայացնելու համար Վճարել
Ապրանքային նշանի վկայագրի կրկնակ տալու համար Վճարել
Ապրանքային նշանի փորձաքննություն անցկացնելու համար
Այլ գործողություններ
Վճարել
Ապրանքային նշանների իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով ապրանքների և ծառայությունների միջազգային դասակարգմանը համապատասխան յուրաքանչյուր դասով ներկայացված համակցված նշանին նույնական կամ նման ապրանքային նշանների համար Վճարել
Ապրանքային նշանների իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով առաջնության իրավունքից օգտվելու համար Վճարել
Ապրանքային նշանների իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով բաց թողած ժամկետի վերականգնման համար Վճարել
Ապրանքային նշանների իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով գրանցված լիցենզիայի կամ ենթալիցենզիայի պայմանների փոփոխությունների կամ դրա չեղյալ հայտարարումը գրանցելու համար Վճարել
Ապրանքային նշանների իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով իրավունքների վերականգնման մասին որոշման դեմ բողոքարկման խորհուրդ բողոք ներկայացնելու համար Վճարել
Ապրանքային նշանների իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով հայտարկված ապրանքային նշանի գրանցման դեմ առարկություն ներկայացնելու համար Վճարել
Ապրանքային նշանների իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով յուրաքանչյուրի կոլեկտիվ նշանի և հավաստագրային նշանի գրանցման համար Վճարել
Ապրանքային նշանների իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով պետական լիազոր մարմնում որևէ գործընթացի գործողություն կատարելու համար նախատեսված ժամկետի երկարաձգման համար Վճարել
Ապրանքային նշանների իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով պետական լիազոր մարմնում որևէ գործընթացի իրականացման ժամկետի բացթողնման հետևանքով կորցրած իրավունքի վերականգնման մասին դիմում ներկայացնելու համար Վճարել
Ապրանքային նշանների միջազգային գրանցման մասին Մադրիդյան համաձայնագրի արձանագրության 8(7)(a) հոդվածի համաձայն` յուրաքանչյուր միջազգային գրանցման նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետությունը 3ter հոդվածին համապատասխան նշելու համար՝
Այլ գործողություններ
Վճարել
Ապրանքային նշանների միջազգային գրանցման մասին Մադրիդյան համաձայնագրի արձանագրության 8(7)(a) հոդվածի համաձայն` յուրաքանչյուր միջազգային գրանցման նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետությունը 3ter հոդվածին համապատասխան նշելու համար՝ այդպիսի միջազգային գրանցումը երկարաձգելու համար՝ մեկ դասի ապրանքների համար՝ Վճարել
Ապրանքային նշանների միջազգային գրանցման մասին Մադրիդյան համաձայնագրի արձանագրության 8(7)(a) հոդվածի համաձայն` յուրաքանչյուր միջազգային գրանցման նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետությունը 3ter հոդվածին համապատասխան նշելու համար՝ մեկից ավելի յուրաքանչյուր դասի համար Վճարել
Ապրանքային նշանների պետական գրանցամատյանում ապրանքային նշանի լիցենզիայի կամ ենթալիցենզիայի գրանցման համար (պայմանագրով նախատեսված յուրաքանչյուր ապրանքային նշանի համար) Վճարել
Ապրանքային նշանների պետական գրանցամատյանում ապրանքային նշանի նկատմամբ իրավունքների փոխանցումը գրանցելու համար (պայմանագրով նախատեսված յուրաքանչյուր ապրանքային նշանի համար) Վճարել
Ապրանքային նշանների պետական գրանցամատյանում փոփոխություն կատարելու համար Վճարել
Ապրանքային նշանների պետական գրանցամատյանում և ապրանքային նշանների հայտերի ընթացիկ հիմնապաշարում որոնում անցկացնելու համար՝ ապրանքների և ծառայությունների միջազգային դասակարգմանը համապատասխան յուրաքանչյուր դասով ներկայացված բառային կամ պատկերային նշանին նույնական կամ նման ապրանքային նշանների համար Վճարել
Արդյունաբերական նմուշի գրանցման հայտ ներկայացնելու համար
Այլ գործողություններ
Վճարել
Արդյունաբերական նմուշի իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով առաջնության իրավունքը վերականգնելու մասին դիմում ներկայացնելու համար Վճարել
Արդյունաբերական նմուշի իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով առաջնության ճշգրտման կամ լրացումներ կատարելու մասին դիմում ներկայացնելու համար Վճարել
Արդյունաբերական նմուշի իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով բաց լիցենզիա տալու մասին դիմում ներկայացնելու համար Վճարել
Արդյունաբերական նմուշի իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով բաց լիցենզիա տալու մասին դիմումը հետ կանչելու համար Վճարել
Արդյունաբերական նմուշի իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով լիցենզային պայմանագրի գրանցման համար, եթե այն վերաբերում է մեկ վկայագրի Վճարել
Արդյունաբերական նմուշի իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով լիցենզային պայմանագրի գրանցման համար, եթե այն վերաբերում է մի քանի վկայագրի (մեկից ավելի յուրաքանչյուրի համար` լրացուցիչ) Վճարել
Արդյունաբերական նմուշի իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով հայտատուի բաց թողած ժամկետները վերականգնելու դիմում ներկայացնելու համար Վճարել
Արդյունաբերական նմուշի իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով հայտի նկատմամբ իրավունքները վերականգնելու մասին դիմում ներկայացնելու համար Վճարել
Արդյունաբերական նմուշի իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով միջազգային կամ ցուցահանդեսային առաջնություն խնդրարկելու համար (յուրաքանչյուրի համար) Վճարել
Արդյունաբերական նմուշի իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով սահմանված ժամկետները երկարաձգելու մասին դիմում ներկայացնելու համար Վճարել
Արդյունաբերական նմուշի իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով վկայագրի կրկնակը տալու համար Վճարել
Արդյունաբերական նմուշի իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով փորձաքննության որոշման հետ չհամաձայնելու դեպքում բողոքարկման խորհուրդ բողոք ներկայացնելու համար Վճարել
Արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ իրավունքները վերականգնելու համար Վճարել
Արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ իրավունքների երկարաձգման համար Վճարել
Արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ իրավունքների երկարաձգման համար (առաջին հինգ տարվա համար) Վճարել
Արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ իրավունքների երկարաձգման համար (երկրորդ հինգ տարվա համար) Վճարել
Արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ իրավունքների երկարաձգման համար (երրորդ հինգ տարվա համար) Վճարել
Արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ իրավունքների երկարաձգման համար (հինգերորդ հինգ տարվա համար) Վճարել
Արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ իրավունքների երկարաձգման համար (չորրորդ հինգ տարվա համար) Վճարել
Արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ իրավունքների զիջման գրանցման համար (պայմանագրով նախատեսված յուրաքանչյուր արդյունաբերական նմուշի համար) Վճարել
Արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ իրավունքների զիջման մասին գրանցված պայմանագրի կամ գրանցված լիցենզային պայմանագրի մեջ փոփոխություններ կատարելու համար Վճարել
Արդյունաբերական նմուշի վկայագիր ստանալու իրավունքը զիջելու մասին դիմում ներկայացնելու համար Վճարել
Արդյունաբերական նմուշի վկայագիր տալու դեմ կամ արդյունաբերական նմուշի ԽՍՀՄ վկայագրի գործողության դեմ բողոքարկման խորհուրդ բողոք ներկայացնելու համար Վճարել
Արդյունաբերական նմուշի վկայագիր տալու համար Վճարել
Արդյունաբերական նմուշների Հայաստանի Հանրապետության պետական գրանցամատյանում փոփոխություն կատարելու համար Վճարել
Արդյունաբերական սեփականության օբյեկտի հայտի վավերացված պատճենը տալու համար Վճարել
Արդյունաբերական սեփականության օբյեկտների ասին պաշտոնական հրապարակումներում հայտատուի մեղքով տեղ գտած ակնհայտ սխալներն ուղղելու մասին նրա կողմից դիմում ներկայացնելու համար (յուրաքանչյուր սխալի համար) Վճարել
Արդյունաբերական սեփականության օբյեկտների` Հայաստանի Հանրապետության պետական գրանցամատյաններից քաղվածքներ տալու, ինչպես նաև հայտի մասին տեղեկություններ տրամադրելու համար (յուրաքանչյուր օբյեկտի համար) Վճարել
Արտոնագրային հավատարմատարի գրանցման կամ գրանցման մեջ փոփոխություն կատարելու համար Վճարել
Արտոնագրային հավատարմատարի թեկնածուի որակավորման քննություն ընդունելու համար Վճարել
Արտոնագրային տեղեկատվության յուրաքանչյուր էջի համար Վճարել
Գյուտերի իրավական պահպանության գծով ահմանված ժամկետները երկարաձգելու մասին դիմում ներկայացնելու համար Վճարել
Գյուտերի իրավական պահպանության գծով առաջնության իրավունքը վերականգնելու մասին դիմում ներկայացնելու համար Վճարել
Գյուտերի իրավական պահպանության գծով առաջնության ճշգրտման կամ լրացումներ կատարելու մասին դիմում ներկայացնելու համար Վճարել
Գյուտերի իրավական պահպանության գծով արտոնագրաունակության մասին եզրակացություն հրապարակելու մասին դիմում ներկայացնելու համար Վճարել
Գյուտերի իրավական պահպանության գծով արտոնագրատիրոջ իրավունքների զիջման մասին գրանցված պայմանագրի կամ գրանցված լիցենզային պայմանագրի մեջ փոփոխություններ կատարելու համար Վճարել
Գյուտերի իրավական պահպանության գծով արտոնագրատիրոջ իրավունքների զիջման մասին պայմանագրի գրանցման համար (պայմանագրով նախատեսված յուրաքանչյուր արտոնագրի համար) Վճարել
Գյուտերի իրավական պահպանության գծով արտոնագրի գործողությունը վերականգնելու համար Վճարել
Գյուտերի իրավական պահպանության գծով արտոնագրի կրկնակը տալու համար Վճարել
Գյուտերի իրավական պահպանության գծով բաց լիցենզիա տալու մասին դիմում ներկայացնելու համար Վճարել
Գյուտերի իրավական պահպանության գծով բաց լիցենզիա տալու մասին դիմումը հետ կանչելու համար Վճարել
Գյուտերի իրավական պահպանության գծով գյուտի արտոնագրի հայտ ներկայացնելու, այդ թվում՝ միջազգային հայտն ազգային փուլ փոխադրելու համար
Այլ գործողություններ
Վճարել
Գյուտերի իրավական պահպանության գծով լիցենզային պայմանագրի գրանցման համար, եթե այն վերաբերում է մեկ արտոնագրի Վճարել
Գյուտերի իրավական պահպանության գծով լիցենզային պայմանագրի գրանցման համար, եթե այն վերաբերում է մի քանի արտոնագրի (մեկից ավելի յուրաքանչյուրի համար` լրացուցիչ) Վճարել
Գյուտերի իրավական պահպանության գծով լրացուցիչ իրավական պահպանություն տրամադրելու համար Վճարել
Գյուտերի իրավական պահպանության գծով հայտատուի բաց թողած ժամկետները վերականգնելու դիմում ներկայացնելու համար Վճարել
Գյուտերի իրավական պահպանության գծով հայտատուի դիմումի համաձայն` հայտը վաղաժամկետ հրապարակելու համար Վճարել
Գյուտերի իրավական պահպանության գծով միջազգային կամ ցուցահանդեսային առաջնություն խնդրարկելու համար (յուրաքանչյուրի համար) Վճարել
Գյուտերի իրավական պահպանության գծով տեխնիկայի մակարդակի մասին տեղեկատվություն տրամադրելու համար Վճարել
Գյուտերի իրավական պահպանության գծով՝ հայտի նկատմամբ իրավունքները վերականգնելու մասին դիմում ներկայացնելու համար Վճարել
Գյուտերի` Հայաստանի Հանրապետության պետական գրանցամատյանում փոփոխություն կատարելու համար Վճարել
Գյուտի արտոնագիր ստանալու իրավունքի զիջման մասին դիմում ներկայացնելու համար Վճարել
Գյուտի արտոնագիր տալու դեմ բողոքարկման խորհուրդ բողոք ներկայացնելու համար Վճարել
Գյուտի արտոնագիր տալու համար Վճարել
Գյուտի արտոնագիրը գործողության մեջ պահելու համար (երկրորդ, երրորդ տարվա համար) Վճարել
Գյուտի արտոնագիրը գործողության մեջ պահելու համար (ութերորդ, իններորդ տարվա համար) Վճարել
Գյուտի արտոնագիրը գործողության մեջ պահելու համար (չորրորդ, հինգերորդ տարվա համար ) Վճարել
Գյուտի արտոնագիրը գործողության մեջ պահելու համար (վեցերորդ, յոթերորդ տարվա համար) Վճարել
Գյուտի արտոնագիրը գործողության մեջ պահելու համար (տասներկուերորդ, տասներեքերորդ տարվա համար) Վճարել
Գյուտի արտոնագիրը գործողության մեջ պահելու համար (տասներորդ, տասնմեկերորդ տարվա համար) Վճարել
Գյուտի արտոնագիրը գործողության մեջ պահելու համար (տասնութերորդ, տասնիններորդ, քսաներորդ տարվա համար) Վճարել
Գյուտի արտոնագիրը գործողության մեջ պահելու համար (տասնչորսերորդ, տասնհինգերորդ տարվա համար) Վճարել
Գյուտի արտոնագիրը գործողության մեջ պահելու համար (տասնվեցերորդ, տասնյոթերորդ տարվա համար) Վճարել
Գյուտի արտոնագիրը գործողության մեջ պահելու համար (քսաներեքերորդ, քսանչորսերորդ, քսանհինգերորդ տարվա համար) Վճարել
Գյուտի արտոնագիրը գործողության մեջ պահելու համար (քսանմեկերորդ, քսաներկուերորդ տարվա համար) Վճարել
Գյուտի ԽՍՀՄ հեղինակային վկայագրի գործողության դեմ բողոքարկման խորհուրդ բողոք ներկայացնելու համար Վճարել
Գյուտի հայտը օգտակար մոդելի հայտի փոխակերպելու դիմում ներկայացնելու համար Վճարել
Գյուտի միջազգային հայտի առաքման համար Վճարել
Գյուտի նախնական փորձաքննության, որոշման հետ չհամաձայնելու դեպքում բողոքարկման խորհուրդ բողոք ներկայացնելու համար Վճարել
Գյուտի նկարագրության հրապարակման համար` քսանհինգ էջից ավելի յուրաքանչյուր էջի համար Վճարել
Գրանցված ֆրանչայզինգի պայմանների փոփոխությունը գրանցելու համար (արդյունաբերական սեփականության յուրաքանչյուր օբյեկտի համար) Վճարել
Եվրասիական արտոնագրային կոնվենցիայի համաձայն փորձաքննության պահանջներին (ձևական հատկանիշներով) հայտի համապատասխանությունը ստուգելու և առաքելու համար Վճարել
Ինտեգրալ միկրոսխեմայի տոպոլոգիայի գրանցման հայտ ներկայացնելու և վկայական տալու համար Վճարել
Ինտեգրալ միկրոսխեմայի տոպոլոգիայի գրանցման վկայականի կրկնակը տալու համար Վճարել
Ինտեգրալ միկրոսխեմայի տոպոլոգիայի նկատմամբ գույքային բացառիկ իրավունքները զիջելու մասին պայմանագրի գրանցման համար Վճարել
Ինտեգրալ միկրոսխեմայի տոպոլոգիայի նկատմամբ գույքային իրավունքները փոխանցելու պայմանագրի գրանցման համար Վճարել
Լիցենզային կամ զիջման մասին պայմանագրերի գրանցման կամ գրանցումը մերժելու մասին լիազոր մարմնի որոշման հետ չհամաձայնելու դեպքում բողոքարկման խորհուրդ բողոք ներկայացնելու համար Վճարել
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ ֆիրմային անվանումների գրանցման հայտ ներկայացնելու համար Վճարել
Մեկ սեփականատիրոջը և(կամ) հայտատուին պատկանող ապրանքային նշանների համար Վճարել
Օգտակար մոդելի արտոնագիր ստանալու իրավունքի զիջման մասին դիմում ներկայացնելու համար Վճարել
Օգտակար մոդելի արտոնագիր տալու դեմ բողոքարկման խորհուրդ բողոք ներկայացնելու համար Վճարել
Օգտակար մոդելի արտոնագիր տալու համար Վճարել
Օգտակար մոդելի արտոնագիրը գործողության մեջ պահելու համար (երկրորդ, երրորդ տարվա համար) Վճարել
Օգտակար մոդելի արտոնագիրը գործողության մեջ պահելու համար (ութերորդ, իններորդ տարվա համար) Վճարել
Օգտակար մոդելի արտոնագիրը գործողության մեջ պահելու համար (չորրորդ, հինգերորդ տարվա համար) Վճարել
Օգտակար մոդելի արտոնագիրը գործողության մեջ պահելու համար (վեցերորդ, յոթերորդ տարվա համար) Վճարել
Օգտակար մոդելի արտոնագիրը գործողության մեջ պահելու համար (տասներորդ տարվա համար) Վճարել
Օգտակար մոդելի արտոնագրի հայտ ներկայացնելու, այդ թվում՝ միջազգային հայտն ազգային փուլ փոխադրելու համար
Այլ գործողություններ
Վճարել
Օգտակար մոդելի հայտը գյուտի հայտի փոխակերպելու դիմում ներկայացնելու համար Վճարել
Օգտակար մոդելի հայտի փորձաքննության որոշման հետ չհամաձայնելու դեպքում բողոքարկման խորհուրդ բողոք ներկայացնելու համար Վճարել
Օգտակար մոդելի նկարագրության հրապարակման համար` քսանհինգ էջից ավելի յուրաքանչյուր էջի համար Վճարել
Օգտակար մոդելների իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով առաջնության իրավունքը վերականգնելու մասին դիմում ներկայացնելու համար Վճարել
Օգտակար մոդելների իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով առաջնության ճշգրտման կամ լրացումներ կատարելու մասին դիմում ներկայացնելու համար Վճարել
Օգտակար մոդելների իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով արտոնագրատիրոջ իրավունքների զիջման մասին գրանցված պայմանագրի կամ գրանցված լիցենզային պայմանագրի մեջ փոփոխություններ կատարելու համար Վճարել
Օգտակար մոդելների իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով արտոնագրատիրոջ իրավունքների զիջման մասին պայմանագրի գրանցման համար (պայմանագրով նախատեսված յուրաքանչյուր արտոնագրի համար) Վճարել
Օգտակար մոդելների իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով արտոնագրի գործողությունը վերականգնելու համար Վճարել
Օգտակար մոդելների իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով արտոնագրի կրկնակը տալու համար Վճարել
Օգտակար մոդելների իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով բաց լիցենզիա տալու մասին դիմում ներկայացնելու համար Վճարել
Օգտակար մոդելների իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով բաց լիցենզիա տալու մասին դիմումը հետ կանչելու համար Վճարել
Օգտակար մոդելների իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով լիցենզային պայմանագրի գրանցման համար, եթե այն վերաբերում է մեկ արտոնագրի Վճարել
Օգտակար մոդելների իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով լիցենզային պայմանագրի գրանցման համար, եթե այն վերաբերում էմի քանի արտոնագրի (մեկից ավելի յուրաքանչյուրի համար` լրացուցիչ) Վճարել
Օգտակար մոդելների իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով հայտատուի բաց թողած ժամկետները վերականգնելու դիմում ներկայացնելու համար Վճարել
Օգտակար մոդելների իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով հայտի նկատմամբ իրավունքները վերականգնելու մասին դիմում ներկայացնելու համար Վճարել
Օգտակար մոդելների իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով միջազգային կամ ցուցահանդեսային առաջնություն խնդրարկելու համար (յուրաքանչյուրի համար) Վճարել
Օգտակար մոդելների իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով սահմանված ժամկետները երկարաձգելու մասին դիմում ներկայացնելու համար Վճարել
Օգտակար մոդելների` Հայաստանի Հանրապետության պետական գրանցամատյանում փոփոխություն կատարելու համար Վճարել
Ֆրանչայզինգի գրանցման համար (արդյունաբերական սեփականության յուրաքանչյուր օբյեկտի համար) Վճարել