Fill in the following fieldsDear user, if you have time dependent payments (duties, fines, tax payments), please make the payments at least five working days in advance.
Համակարգում արտացոլված են միայն 2020 թվականը ներառյալ գույքահարկի և հողի հարկի պարտավորությունները, իսկ 2021 թվականի համար հաշվարկված «Փոխադրամիջոցների գույքահարկի» և «Անշարժ գույքի հարկի» պարտավորությունների չափը ճշտելու և վճարելու համար անհրաժեշտ է դիմել համապատասխան վարչական շրջան:
Գույքահարկ կազմակերպություններից փոխադրամիջոցների համար
Norq-Marash համայնք
900015221469
Please fill in the beneficiary's public service number (previously social card number)
Please fill in the fullname of the person for whom you are making the payment
Please, fill in the e-mail address at which you want to receive the payment receipt (including the 20 digit PIN).
The amount of money paid for this transaction in AMD.
AMD

This is the service charge which is charged to the user by the servicing bank/company.
AMD

Payment method

Pay