Fill in the following fieldsDear user, if you have time dependent payments (duties, fines, tax payments), please make the payments at least five working days in advance.

Անշարժ գույքի սեփականատիրոջ փոփոխման հիման վրա, եթե սեփականատիրոջ փոփոխությունը պայմանավորված է իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում որպես ավանդ անշարժ գույքի հանձնմամբ (ներդրում, փոխանցում) կամ իրավաբանական անձի բաժնետոմսի (բաժնեմասի, փայի) դիմաց անշարժ գույքը բաժնետոմսի (բաժնեմասի, փայի) սեփականատիրոջը փոխանցմամբ
State Committee of the Real Estate Cadastre
900005016176
Please fill in the real estate address or cadastral code for which you are paying the fee.
Choose the zone
Please fill in the beneficiary's public service number (previously social card number)
Please fill in the fullname of the person for whom you are making the payment
Please, fill in the e-mail address at which you want to receive the payment receipt (including the 20 digit PIN).
The amount of money paid for this transaction in AMD.
AMD

This is the service charge which is charged to the user by the servicing bank/company.
AMD

Payment method

Pay