Fill in the following fields



Dear user, if you have time dependent payments (duties, fines, tax payments), please make the payments at least five working days in advance.

Մեկ ամսվա ընթացքում՝ 41 կամ ավելի հարցման դեպքում Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանի տեղեկությունների ինքնաշխատ եղանակով ստացում՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ստեղծվող և գործող բանկերի, ապահովագրական ընկերությունների, նրանց և օտարերկրյա բանկերի կամ ապահովագրական ընկերությունների մասնաճյուղերի, ներկայացուցչությունների համար
Ministry of Justice
900013194049




Please fill in the beneficiary's public service number (previously social card number)
Please fill in the fullname of the person for whom you are making the payment
Please, fill in the e-mail address at which you want to receive the payment receipt (including the 20 digit PIN).
The amount of money paid for this transaction in AMD.
AMD

This is the service charge which is charged to the user by the servicing bank/company.
AMD

Payment method

Pay