Fill in the following fieldsDear user, if you have time dependent payments (duties, fines, tax payments), please make the payments at least five working days in advance.

Իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանում պարունակվող տեղեկությունների մասին թղթային եղանակով տեղեկատվության տրամադրում/բացառությամբ <իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ոստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված դեպքերի/ նույն աշխատանքային օրվա ընթացքում:
Ministry of Justice
900013194049
Please fill in the beneficiary's public service number (previously social card number)
Please fill in the fullname of the person for whom you are making the payment
Please, fill in the e-mail address at which you want to receive the payment receipt (including the 20 digit PIN).
The amount of money paid for this transaction in AMD.
AMD

This is the service charge which is charged to the user by the servicing bank/company.
AMD

Payment method

Pay